Đăng ký

Phần thực hành trang 22, 23 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo mới

Phần thực hành bài 6 Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Thực hành 1 trang 22 sách toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo 

Tìm số dư khi chia các số cho 3

a, 255 = 85 . 3            => 255 chia hết cho 3

   157 = 52 . 3 + 1         => 157 chia cho 3 dư 1

   5105 = 1701 . 3 + 2 => 5105 chia cho 3 dư 2

 b, Có thể xếp 17 bạn vào 4 xe được không? Biết rằng xe không thể trở quá được 4 bạn

Ta có 17 = 4 . 4 + 1.

Vậy 17 chia cho 4 dư 1

Xếp 17 bạn vào cho 4 xe taxi sẽ dư ra 1 người. 

=> Vậy không thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi.

Thực hành 2 trang 23 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Không thực hiện phép tính hãy xem xét tổng, hiệu sau có chia hết cho 4 hay không.

* Nhắc lại: Số chia hết cho 4 là số có tận cùng 2 số cuối chia hết cho 4.

a, 1200+ 440

Có 1200 ⋮ 4 và 440 ⋮ 4 nên 1 200 + 440 ⋮ 4.

b, 400- 325

Vì 440 ⋮ 4 và 324 ⋮ 4 nên 440 – 324 ⋮ 4.

c, 2 . 3 . 4 . 6 + 27

Vì 2 . 3 . 4 . 6 ⋮ 4 và 27 ⋮̸ 4 nên 2 . 3 . 4 . 6 + 27 ⋮̸ 4.

shoppe