Đăng ký

Bài tập trang 22, 23 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Phần bài tập bài 6 Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng Chân trời sáng tạo 

Bài 1 trang 23 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

a, Đúng vì 1560 và 390 vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5. Đồng thời 3, 5 đều là hai số nguyên tố.

b, Đúng vì 456 + 555 tận cùng là 1. Một số muốn chia hết cho 10 thì phải có tận cùng là 0.

c, Sai vì 77 và 49 đều chia hết cho 7 nên 77 + 49 chia hết cho 7.

d, Đúng vì 6624- 1806 vì 6624 và 1806 đều là số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Đồng thời, 2 và 3 đều là số nguyên tố nên 6624 và 1806 chia hết cho 6.

Bài 2 trang 23 toán 6 mới tập 1 Chân trời sáng tạo 

a, Ta có 1 + 4+ 4= 9 => 144 chia hết cho 3.

     144 = 3 . 48 

b, 144 = 13 . 11 + 1 => 144 chia 13 dư 1.

c, 144 = 30 . 4 + 24 => 144 chia 30 dư 24.

Bài 3 trang 24 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

a, Tìm q, r biết 1298 = 354. q + r 

Ta có   1298 = 354 . 3 + 236

=>       q = 3 và  r = 236

b,  Tìm q, r biết 40685 = 985 . q + r

Ta có      40685 = 985 . 41 + 300

 =>        q = 41 và r = 300

Bài 4 trang 24 toán 6 mới Chân trời sáng tạo tập 1

Tổng số quyển sách lớp 6A thu được là : 36 + 40 + 15 = 91 quyển.

Ta có: 91 ⋮̸ 4.

Vì vậy không thể chia số sách đã thu được thành 4 nhóm với số lượng quyển bằng nhau

shoppe