Đăng ký

Ôn tập phần tiếng việt- soạn văn 9

974 từ Văn mẫu

 I . KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LÂP

1. a)“Điều này” là khởi ngữ.

   b) “Dường như” là thành phần tình thái.

  c) “Những người con gái... nhìn ta như vậy” là thành phần phụ chú.

  d) “Thưa ông” là thành phần gọi đáp.

       “Vất vả quáĩ” là thành phần cảm thán.

Bảng tổng kết về khởi ngữ và các thành phần biệt lập

Khởi ngữ

Thành phần biệt lập

Tình thái

Cảm thán

Gọi-đáp

Phụ chú

Điều này

Dường như

Vất vả. quá

Thưa ông

Những người con gái... nhìn ta như vậy

 

 

2. Học sinh tự viết đoạn văn giới thiệu truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu có dùng khởi ngữ và thành phần tình thái.

   >>> Bài viết liên quan: Soạn văn 9 ôn tập phần tiếng việt

II. LIÊN KẾT CÂU VÀ ĐOẠN VĂN

  1. ở (a): Nhưng, Nhưng rồi, Và thuộc biện pháp nối.

           ở (b); cô bé - Cô bé thuộc biện pháp lặp lại; Cô bé - nó thuộc biện pháp thế.

          ở (c): “bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa!” — thế thuộc biện pháp thế.

      2. Bảng tổng kết về các biện pháp liên kết

Biện pháp liên kết

Ngữ

liệu

Lặp từ ngữ

Đồng nghĩa» trái nghĩa và liên tường

Thế Ị Nối V

Đoạn

a

 

Mưa - mưa đá - tiếng lanh canh - giố

Ị Nhưng, Ị \ nhưng rồi, và\

Đoạnb

Cô bé

 

Cô bé - nó \ \

Đoạn

c

 

Bất bình T- khinh bỉ - cười kháy - Pháp - Nã phá luân - Mĩ - Hoa Thịnh Đốn

Bây giờ cao sang Ị rồi thì dể ý dâu 1 đến bọn chúng Ị tôi nữa - thế 1

 
 
 

 

    3. Học sinh tự phân tích sự liên kết câu trong đoạn văn mình dà viết, tập 2 phần 1).

III. NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ NGHĨA HÀM Ý                                                   ị

  1. Trọng câu in đậm ở cuối truyện, người ăn mày muốn nói (bằng với người nhà giàu rằng “địa ngục là chỗ của cốc ông (người nhà giàu 
  2.  a) Từ câu in đậm, có thể hiểu:                                                                        ^

                 - Đội bóng huyện chơi không haỳ.

                - Tôi không muốn có ý kiến về việc này.

   Người nói cố ý vi phạm phương châm cách thức (nói mơ hồ).

   b) Huệ muốn nói rằng “Còn Nam và Tuấn, mình vẫn chưa báo”. Huệ ý nói thiếu (vi phạm phương châm về lượng) có lẽ để nhẹ đi phần chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.  

shoppe