Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I (Tiết 7) - Soạn tiếng việt lớp 3

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. 

a. Có thể điền những từ ngữ nào vào các ô trống ở từng dòng dưới đây?

Gợi ý: Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T.

-Dòng 1: Cùng nghĩa với thiếu nhi : Trẻ em

-Dòng 2: Đáp lại câu hỏi của người khác: Trả lời

-Dòng 3: Người làm việc trên tàu thủy  

-Dòng 4: Tên của một trong Hai Bà Trưng 

-Dòng 5: Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ

-Dòng 6: Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối) 

-Dòng 7: Cùng nghĩa với cộng đồng (tập…) 

-Dòng 8: Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp 

Hướng dẫn

a) Em tìm và điền vào các ô chữ ở các dòng các từ sau:

Dòng 1: Trẻ em

Dòng 2: Trả lời

Dòng 3: Thủy thủ

Dòng 4: Trưng Nhị

Dòng 5: Tương lai

Dòng 6: Tươi tốt

Dòng 7: trẻ thơ

Dòng 8: Tô Màu

b) Dòng chữ có đánh dấu (*) : TRUNG THU