Đăng ký

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào ?

Đề bài

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào?

Hướng dẫn giải

dựa vào những kiến thức địa lí để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Khu vực Đông Nam Á ngày nay bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan và Bru-nây.