Đăng ký

Khởi ngữ

674 từ Văn mẫu

Câu 1. Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây

a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức.

                                                                                                       (Kim Lân, Làng)

b) - Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

                                                                                                      (Nam Cao, Lão Hạc)

c) Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan - xi - păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia  mới một mình hơn cháu. 

                                                                                         (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

d) Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.

                                                                                        (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e) Đối với cháu, thật là đột ngột [...].

                                                                                       

Các khởỉ ngữ:

-      Ở (a):  Điểu này

-      Ở (b): Đối với chúng mình

-      Ở (c): Một mình

-      Ở (d): Làm khí tượng

-      Ở (e): Đối với cháu

Câu 2. Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì):

   a) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.

   b) Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được.

   Ở (a): Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm

   Ở (b): Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Tham khảo thêm >>> Soạn bài Khởi ngữ Ngắn gọn nhất