Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Từ Hán Việt

62 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

quốc

đế quốc,...

sơn

sơn trại,...

định cư,...

bại

thất bại,...

chính - phụ

                            
phụ - chính

 

chính - phụ

tri thức, địa lí, ...

phụ - chính

cường quốc, tham chiến,...