Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Tính từ và cụm tính từ

85 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Phụ trước

Trung tâm

Phụ sau

vốn đã rất

yên tĩnh

 
...

 
 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Phụ trước

Trung tâm

Phụ sau

 
sun sun

như con đỉa

 
chần chẫn

như cái đòn càn

 
bè bè

như cái quạt thóc

 
sừng sững

như cái cột đình

 
tun tủn

như cái chổi sể cùn

shoppe