Giải câu 3 Trang 37 phần CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP- Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

Công thức cộng vận tốc: \(\vec{v_{13}}=\vec{v_{12}}+\vec{v_{23}}\)

Trong đó: \(\vec{v_{12}}\) là vận tốc chuyển động của vật 1 so với vận 2.

                \(\vec{v_{23}}\) là vận tốc chuyển động của vật 2 so với vật 3.

                \(\vec{v_{13}}\) là vận tốc chuyển động của vật 1 so với vật 3.

- Nếu các chuyển động cùng phương, cùng chiều: \(\vec{v_{12}}\) cùng phương, cùng chiều với \(\vec{v_{23}}\) thì \(v_{13}=v_{12}+v_{23}\)

- Nếu các chuyển động cùng phương, ngược chiều: \(\vec{v_{12}}\) cùng phương, ngược chiều với \(\vec{v_{23}}\) thì \(v_{13}=v_{12}-v_{23}\)

Có thể bạn quan tâm