Đăng ký

Đề thi minh họa môn Hóa học 2020

Ở trong bài viết này Cunghocvui sẽ gửi đến các bạn đề thi minh họa môn Hóa năm 2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Bên cạnh đề bài thì bài viết sẽ cùng bao gồm Đáp án đề thi minh họa môn Hóa giúp bạn có thể dễ dàng so sánh sau khi làm bài. Hãy cùng làm bài ngay nhé!

A. Đề thi minh họa môn Hóa 2020

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC Tự NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

(ĐỀ THI  MINH HỌA)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:H=l;C=12;N=14;O=16;Na=23;Mg = 24;Al = 27;S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ba=137.

Các thể tích khí đều đo ờ điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước
Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag.                                         B. Mg.                                         C. Fe.                                           D. AI.

Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

A.Ag.                                          B.Na.                                           c. Mg.                                          D. AI.

Câu 43: Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

A. CO2.                                     B. H2.                                           C. N2.                     D. O2.

Câu 44: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

A. 1 mol etylen glicol.                                                                  B. 3 mol glixerol.

c. 1 mol glixerol.                                                                            D. 3 mol etylen glicol.

Câu 45: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

A. HNO3 đặc, nóng.                B. HCl.                                      C. CuSO4.                         D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. Anilin.                                   B. Glyxin.                                   c. Valin.                           D. Metylamin.

Câu 47: Công thức của nhôm clorua là 

A. AlCl3.                                     B. Al2(SO4)3.                              c. A1(NO3)3.                               D. AIBr3.

Câu 48: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeCl2.                                    B. Fe(NO3)3.                               c. Fe2(SO4)3.          D. Fe2O3

Câu 49: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Propen.                                  B. Stiren.                                    c. Isopren.                                  D. Toluen.

Câu 50: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg.                             B.Fe.                              C.Na                                      D. Al

Câu 51: Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là

A. 3                             B. 4                                           C. 5                          D. 6

Câu 52: Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Al(OH)3                                            B. Mg(OH)2                                 C. Ba(OH)2                          D. Cu(OH)2

Câu 53: Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

A. Ca2+, Mg2+

B. Na+, K+.

C. Na+, H+

D. H+, K+

Câu 54: Công thức của sắt (III) hiđroxit là?

A. Fe(OH)3

B. Fe2O3

C. Fe(OH)2

D. FeO

Câu 55: Cho khí H2 dư qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản úng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,6 gam Fe. Giá trị của m là

A. 8,0.                                        B.4,0.                                          c. 16,0.                                        D. 6,0.

Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HC1 dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là?

A.2,24.         B. 1,12.  c. 3,36.                                           D. 4,48.

Câu 57: Nghiền nhỏ 1 gam CHaCOONa cùng với 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi cho vào đáy ống nghiệm. Đun nóng đều ống nghiệm, sau đó đun tập trung phần có chứa hỗn hợp phản ứng. Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là

A. metan.                                   B. etan.                                       c. etilen.                                      D. axetilen.

Câu 58: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Anilin là chất khí tan nhiều trong nước.

B. Gly-Ala-Ala có phản ứng màu biure.

C. Phân tử Gly-Ala có bốn nguyên tử oxi.

D. Dung dịch glyxin làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

Câu 59: Cho 90 gam glucozo lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CƠ2. Giá trị của V là

A. 17,92.        B. 8,96.                          C. 22,40.                                         D. 11,20.

Câu 60: Cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là

A. 0,2.                                         B. 0,1.                                         c. 0,3.                                          D. 0,4.

Câu 61: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H+ + OH“ —> H2O?

A. KOH + HNO3 -> KNO3 + H2O.                                            B. Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + 2H2O.

c. KHCO3 + KOH -> K2CO3 + H2O.                                         D. Cu(OH)2 + 2HNO3 -* Cu(NO3)2 + 2H2O.

Câu 62: Chat ran X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Thủy phân X với xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y. Chất X và Y lần lượt là

A. tinh bột và glucoza.                                                                 B. tinh bột và saccarozơ.

c. xenlulozơ và saccarozo.                                                          D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 63: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nhúng dây thép vào dung dịch HCl có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

B. Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lóp màng oxit bảo vệ.

C. Thạch cao nung có công thức CaSO4.2H2O.

D. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm hoàn toàn trong dầu hỏa.

Câu 64: Thủy phân este X có công thức C4HsO2, thu được ancol etylic. Tên gọi của X là

A. etyl propionat.                     B. metyl axetat.                        c. metyl propionat. D. etyl axetat.

Câu 65: Cho lượng dư Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: CuSO4, HCl, AgNO3, H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh ra muối sắt(II) là

A. 1.                                            B.2.                                             c. 3.                                             D.4.

Câu 66: Cho các polime sau: poli(vinyl clorua), poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. 1.                                            B.2.                                             c. 3.                                             D.4.

Câu 67: Để hòa tan hoàn toàn 1,02 gam AI2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch NaOH IM. Giá trị của V là

A.20.                                           B. 10.                                          C.40.                                           D. 5.

Câu 68: Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol etylic với lượng dư axit axetic, thu được 4,4 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 30%.                                      B.50%.                                       c. 60%.                                       D. 25%.

Câu 69: Cho 0,56 gam hỗn hợp X gồm c và s tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 0,16 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, đốt cháy 0,56 gam X trong 02 dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứa 0,02 mol NaOH và 0,03 mol KOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 3,64.                                       B. 3,04.                                       c. 3,33.                                        D. 3,82.

Câu 70: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối CnHxCOONa, Ci5H3iCOONa, CnHyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol Ơ2. Giá trị của m là

A. 68,40.                                    B. 60,20.                                     c. 68,80.                                     D. 68,84.

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

(1) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AICI3 có xuất hiện kết tủa.
(2) Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 tạo thành Cu.
(3) Hỗn hợp Na2O và AI (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong nước dư.
(4) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.
(5) Trong công nghiệp, AI được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy AICI3.
Số phát biểu đúng là

A. 3.                                            B.4.                                              C.5.                                             D.2.

Câu 72: Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic z và T (\(M_Z\) < \(M_Y\)). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Axit z có phản ứng tráng bạc.

B.Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được anđehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học.

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

Câu 73: Nung nóng a mol hỗn hợp gồm: axetilen, vinylaxetilen và hiđro (với xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 20,5. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 0,3 mol CO2 và 0,25 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,20.                                       B. 0,25.                                       c. 0,15.                                       D. 0,30. 
Câu 74: Dan từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch chứa 0,01 mol Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn như đồ thị:

câu 74 đề thi minh họa hóa

Giá trị của m là

A. 0,20.                                       B. 0,24.                                       c. 0,72.                                       D. 1,00.

Câu 75: Cho các phát biểu sau:

(1) Thủy phân hoàn toàn xenlulozo hay tinh bột đều thu được glucozơ.
(2) Thủy phân hoàn toàn các triglixerit luôn thu được glixerol.
(3) Tơ poliamit kém bền trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.
(4) Muối mononatri glutamat được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).
(5) Saccarozo có phản ứng tráng bạc.
(6) Số phát biểu đúng là

A.2.                                             B.4.                                              c. 3.                                             D. 5.

Câu 76: Điện phân dung dịch X gồm 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 (với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không thay đổi), thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 17,5 gam so với khối lượng của X. Cho m gam Fe vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch z, khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và (m - 0,5) gam hỗn hợp kim loại. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của a là

A. 0,20.                                       B. 0,15.                                       c. 0,25.                                       D. 0,35.

Câu 77: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7 - 10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

B. Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng.

C. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

D. Trong thí nghiệm này, có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn bôi trơn máy.

Câu 78: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 3,82 gam X trong Ơ2, thu được H2O và 0,16 mol CO2. Mặt khác, cho 3,82 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp và dung dịch chứa 3,38 gam hỗn hợp muối. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc, thu được tối đa 1,99 gam hỗn hợp ba ete. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X là

A. 23,04%.                                 B. 38,74%.                                 c. 33,33%.                                 D. 58,12%.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; Mx < My < Mz < 248) cần vừa đủ 0,235 mol O2, thu được 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,18 gam H2O. Phân tử khối của z là

A. 160.                                        B. 74.                                          c. 146.                                        D. 88.

Câu 80: Hỗn hợp E gồm chất X (\(C_nH_{2n+4}O_4N_2\)) và chất Y (\(C_mH_{2m+3}O_2N\)) đều là các muối amoni của axit cacboxylic với amin. Cho 0,12 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,19 mol NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 18,24 gam một muối và 7,15 gam hỗn hợp hai amin. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 31,35%.                                 B. 26,35%.                                 c. 54,45%.                                 D. 41,54%.

----------------------------- Hết------------------------------------------- 

B. Đáp án đề thi minh họa môn Hóa 2020

đáp án đề thi minh họa môn hóa 2020

C. Lời giải chi tiết

Câu 41: Chọn A vì Theo dãy điện hóa của kim loại thì Ag có tính khử yếu nhất trong các kim loại trên.

Câu 42: Chọn B vì Các kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường: Kim loại kiềm (Li, Na, K...) và một số kim loại kiềm thổ (Ca, Sr, Ba. Cần lưu ý là Mg tác dụng với nước ở nhiệt độ cao, Be không tác dụng với nước.

Câu 43: Chọn A vì Nhiên liệu hóa thạch gồm các Hiđrocacbon, khi đốt cháy sẽ tạo ra CO2.

Câu 44: Chọn C vì chất béo là trieste của glixerol với axit béo: khi thủy phân sẽ tạo một mol glixerol.

Câu 45: Chọn B vì phản ứng: \(Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2+H_2\)

Câu 46: Chọn D vì Metylamin có tính bazơ sẽ làm quỳ tím hóa xanh.

Câu 47: Chọn A vì Nhôm Clorua có công thức là AlCl3

Câu 48: Chọn A vì Trong FeCl2 thì Fe có số oxi hóa là Fe2+

Câu 49: Chọn D vì Toluen (\(C_6H_5-CH_3\)) không thể trùng hợp được. Propen (\(CH_2=CH-CH_3\)), Stiren \(C_6H_5=CH-CH_2\), Isopren (\(CH_2=C-CH=CH_2\)) đều tham gia phản ứng trùng hợp được.

Câu 50: Chọn B vì Fe điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện, Mg, Na, Al điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

Câu 51: Chọn D vì Glucozo có sáu nguyên tử oxi: \(C_6H_{12}O_6\)

Câu 52: Chọn C vì Ba(OH)2 là Hiđroxit duy nhất dễ tan trong nước Al(OH)3 dạng keo, không tan. Mg(OH)2 và Cu(OH)2 kết tủa.

Câu 53: Chọn A vì nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+

Câu 54: Chọn A vì Công thức của sắt (III) hiđrocit là Fe(OH)3

Câu 55: Chọn A vì: nFe=0,1 => nFe2O3 = 0,05mol => m = 8 gam

Câu 56: Chọn A vì nMg=0,1 => nH2 = 0,1 mol => V=2,24 lít

Câu 57: Chọn đáp án A vì phương trình phản ứng \(CH_2COONa +NaOH \overset{CaO,t^0}{\rightarrow}CH_2+Na_2CO_3\)

Câu 58: Chọn B vì:

 • A sai
 • B. Gly-Ala-Ala (tripeptit) có phản ứng màu biure đúng
 • C Gly-Al (\(H_2N-CH-CO-NH-CH_2(CH_2)-COOH\)) có ba nguyên tử oxi là sai.
 • D.Glyxin (\(NH_2-CH_2-COOH\)) không làm đổi màu quỳ tím là sai

Câu 59: Chọn A vì nGlucozo=0,5 mil => nCO2 = 0,5x0,8x2=0,8 mol => V = 17,92 lít.

Câu 60: Chọn A vì \(H_2N-CH-CO-NH-CH_2(CH_2)-COOH + 2KOH \rightarrow H_2N-CH -COOK +N_2H-CH_2(CH_2)-COOK+H_2O\)

Câu 61: A

Câu 62: A vì X là tinh bột vô định hình, màu trắng không tan trong nước nguội. Y là Glucozo. Thủy phân tinh bột bằng phương pháp lên men hoặc xúc tác thì thu được glucozo.

Câu 63: Chọn C vì thạch cao nung có công thức là CaSO4.H2O hoặc CaSO4.\(\dfrac{1}{2}\)H2O => Sai (Ngậm hai nước là thạch cao sống , khan là không ngâm nước)

Câu 64: D vì khi cho C4H8O2 thủy phân sẽ được etylic, từ etylic ta sẽ thu được Etyl Axetat.

Câu 65: D vì:

 • \(Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu\)
 • \(Fe + HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\)
 • \(Fe + AgNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_2 + Ag\)
 • \(Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2\)

Câu 66: Chọn C vì

 • Poli(vinyl clorua) là trùng hợp
 • Poli(mety acrylat) là trùng hợp
 • Poli (etylen terephatalat) trùng ngưng giữa Axit terephatalic với Etylen glicol.
 • Nilion 6,6 là trùng ngưng giữa hexametylenđiamin và axit ađipic.

Câu 67: Chọn A vì nAl2O3 = 0,01 mol => nNaOH = 0,02 mol => V = 20(ml)

Câu 68: Chọn B vì nC2H5OH = 0,1mol và nCH3COOC2H5 = 0,05 mol => Hiệu suất phản ứng = 50%

Xem thêm >>> Đề thi minh họa môn Toán năm 2020

Trên đây là đề thi và đáp án đề thi minh họa môn Hóa năm 2020 mà Cunghocvui muốn gửi đến cho các bạn học, mong rằng sẽ giúp ích được nhiều cho quá trình học tập của các bạn. Thấy hữu ích đừng quên like, share bài viết nhé!

shoppe