Đăng ký

Công thức tính thể tích hình chóp

    

A: diện tích đáy

Thể tích hình chóp  được tính theo công thức sau:

            \(V=\dfrac{Ah}{3}\)