Đăng ký

Công thức tính diện tích và chu vi hình tròn

    

+) Diện tích hình tròn được tính theo công thức sau:

           \(A=\pi r^2=\pi \dfrac{d^2}{4}\)

+) Chu vi hình tròn được tính theo công thức sau:

          \(P=2 \pi r=\pi d\)

          \((\pi=3,14)\)