Đăng ký

Công thức tính diện tích và chu vi hình đa giác đều

   

+) Diện tích hình đa giác đều n cạnh được tính theo công thức sau:

             \(A=\dfrac{a^2N}{4 \tan (\dfrac{180^0}{N})}=\dfrac{a^2 N}{4 \tan (\dfrac{\pi}{N})}\)

            \(A=\dfrac{R^2 N \sin (\dfrac{360^0}{N})}{2}=\dfrac{R^2 N \sin(\dfrac{2\pi}{N})}{2}\)

           (\(2\pi=360^0\))

+) Chu vi hình đa giác đều n cạnh được tính theo công thức sau:

            \(P=a \times N\)

            Với:  \(r=\dfrac{a}{2}\cot \dfrac{180^0}{N}\)  ;          \(R=\dfrac{a}{2 \sin \dfrac{180^0}{N}}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào