Đăng ký

Công thức tính diện tích hình lục giác

   

Diện tích hình lục giác được tính theo công thức sau:

           \(A=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}a^2\)