Đăng ký

Công thức diện tích và thể tích hình cầu

   

(\(A\): diện tích mặt cầu;  \(V\): thể tích)

+) Diện tích hình cầu được tính theo công thức sau:

          \(A=4\pi r^2\)

+) Thể tích hình cầu được tính theo công thức sau:

          \(V=\dfrac{4\pi r^3}{3}\)