Đăng ký

Công thức biểu diễn sinx, cosx,tanx theo t=tan(x/2)

    Đặt \(t = tan \dfrac{x} {2}\)

\(sinx = \dfrac{2t} {1 + t^2}\)

\(cosx = \dfrac{1 - t^2} {1 + t^2}\)

\(tanx = \dfrac{2t} {1 - t^2}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào