Đăng ký

Các cung liên kết đặc biệt (Công thức hai cung bù nhau)

   Hai cung bù nhau: (\(\alpha \) và  \(\Pi - \alpha \))

\(sin(\Pi - \alpha ) = sin\alpha \)

\(cos(\Pi - \alpha ) = -cos\alpha \)

\(tan(\Pi - \alpha ) = -tan\alpha \)

\(cot(\Pi - \alpha ) = -cot\alpha \)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào