Đăng ký

Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối

   Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối: 

  • \(\vert{A}\vert \ge \pm A\)                                      (Dấu "=" xảy ra khi A= 0)
  • \(\vert{A} \vert + \vert{B} \vert \ge \vert{A \pm B}\vert\)                      (Dấu "=" xảy ra khi A,B cùng dấu hoặc trái dấu)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào