Đăng ký

Bất đẳng thức Cauchy ( Cô-si)

  • \(a,b \ge 0 \) thì \(\dfrac{a+b} {2} \ge \sqrt {ab}\)  ,dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\) a = b
  • \(x_1,x_2,....x_n \ge 0 \) thì \(\dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n} {n} \ge \sqrt [n] {x_1.x_2....x_n}\) , dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\) \(x_1 = x_2 = ..... = x_n\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe