Đăng ký

Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 11

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

□A. cá xương, chim, thú 

□B. Lưỡng cư, thú 

□C. Bò sát ( trừ cá sấu ), chim ,thú 

□ D. Lưỡng cư, bò sát, chim

Hướng dẫn giải

Cá xương, chim, thú là nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

Đáp án đúng là đáp án A