Đăng ký

Bài 3 trang 106 SGK Địa lí 10

Đề bài

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

Hướng dẫn giải

Phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

Tiêu chí

Trang trại

Thể tổng hợp

nông nghiệp

Vùng lãnh thổ nông nghiệp

Trình độ

Hình thức sản xuất cơ sở trong nông nghiệp.

Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao.

Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

 

 

Đặc điểm

- Được hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, thay thế cho kinh tế tiểu nông tự cấp, tự túc.

Mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa vào chuyên môn hóa và thâm canh. Các trang trại đều có thuê mướn lao động.

Là sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp với các xí nghiệp công nghiệp tiến bộ trên một lãnh thổ bằng các phương pháp sản xuất công nghiệp tiến hộ, góp phần sử dụng có hiệu quả nhất các điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí và điều kiện kinh tế - xã hội sẵn có.

Đây là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội nhằm phân bố hợp lí cây trồng, vật nuôi và hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.

Tiêu chí

Trang trại

Thể tổng hợp

nông nghiệp

Vùng lãnh thổ nông nghiệp

Trình độ

Hình thức sản xuất cơ sở trong nông nghiệp.

Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao.

Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

 

 

Đặc điểm

- Được hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, thay thế cho kinh tế tiểu nông tự cấp, tự túc.

Mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa vào chuyên môn hóa và thâm canh. Các trang trại đều có thuê mướn lao động.

Là sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp với các xí nghiệp công nghiệp tiến bộ trên một lãnh thổ bằng các phương pháp sản xuất công nghiệp tiến hộ, góp phần sử dụng có hiệu quả nhất các điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí và điều kiện kinh tế - xã hội sẵn có.

Đây là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội nhằm phân bố hợp lí cây trồng, vật nuôi và hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.

shoppe