Đăng ký

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 10

Đề bài

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Hướng dẫn giải

Gia tăng dân số tự nhiên

Gi tăng dân số cơ học

- Là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số.

 - Là sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư được gọi là gia tăng cơ học.(xuất cư là những người rời khỏi nơi cư trú và nhập cư là những người đến di cư trú mới).

- Trên phạm vi toàn thế giới, gia tăng cơ học không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số nói chung, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia thì nó lại có ý nghĩa quan trọng

Gia tăng dân số tự nhiên

Gi tăng dân số cơ học

- Là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số.

 - Là sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư được gọi là gia tăng cơ học.(xuất cư là những người rời khỏi nơi cư trú và nhập cư là những người đến di cư trú mới).

- Trên phạm vi toàn thế giới, gia tăng cơ học không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số nói chung, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia thì nó lại có ý nghĩa quan trọng