Đăng ký

Bài 2 trang 46 toán 6 Chân trời sáng tạo: Ôn tập cuối chương 1

Bài 2 trang 46 sgk toán 6 Chân trời sáng tạo: Ôn tập cuối chương 1

a, 12x02y chia hết cho 2 và 5 khi chữ số tận cùng của nó là 0

  • y = 0 

 

12x020 chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3

  • 1 + 2 + x + 0 + 2 + 0 ⋮ 3 

=> x + 5 ⋮ 3 và 0 ≤ x ≤ 9

=> x ∈ {1; 4; 7}

 

b, 413x2y chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 khi chữ số tận cùng của nó là 5

  •  y = 5

 

413x2y chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

  • 4 + 1 + 3 + x + 2 + 5 ⋮ 3 

=> x + 15 ⋮ 9 và 0 ≤ x ≤ 9

=> x = 3

shoppe