Đăng ký

Bài 1 trang 46 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 46 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

a, A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173

        = 173 . (37 + 62 + 1) 

        = 173 . 200 

        = 34 600

 

b,

 B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900

       = 99 . (72 + 28) – 900

       = 9900 – 900

       = 9000

 

c, C = \(2^3 . 3 – (1^{10} + 15) : 4^2\)

       = \(8 . 3 – (1 + 15) : 16\)

       = 8 . 3 – 16 : 16

       = 24 – 1

       = 23

 

d, D = \(6^2 : 4 . 3 + 2 . 5^2 - 201^0\)

        = 36 : 4 . 3 + 2 . 25 - 1

        = 27 + 50 – 1

        = 76

shoppe