Đăng ký

Bài 2 trang 27 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 2 trang 27 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính hãy tính xem các tổng sau có chia hết cho 3, cho 9 không.

a, 1260+ 5306

     Ta có: 1 + 2 + 0 + 6 = 9 

               9 ⋮ 3 nên 1206 ⋮ 3

               9 ⋮ 9 nên 1206 ⋮ 9

  

     Ta có: 5 + 3 + 0 + 6 = 14 

               14  ⋮̸ 3 nên 5036  ⋮̸ 3

               14  ⋮̸ 9 nên 5036  ⋮̸ 9

 

  • Vì 1206 ⋮ 3 và 5306  ⋮̸ 3 nên 1 206 + 5 306  ⋮̸ 3.

  • Vì 1 206 ⋮ 9 và 5306  ⋮̸ 9 nên 1 206 + 5 306  ⋮̸ 9.

 

b, 436- 324

     Ta có: 4 + 3 + 6 = 13  

               13  ⋮̸ 3 nên 436  ⋮̸ 3

               13  ⋮̸ 9 nên 436  ⋮̸ 9

 

     Ta có: 3 + 2 + 4 = 9 

               9 ⋮ 3 nên 324 ⋮ 3

               9 ⋮ 9 nên 324 ⋮ 9

 

  • Vì 436  ⋮̸ 3 và 324 ⋮ 3 nên 436 – 324  ⋮̸ 3

  • Vì 436  ⋮̸ 9 và 324 ⋮ 9 nên 436 – 324  ⋮̸ 9.

 

c,  2 . 3 . 4 . 6 + 27

     Ta có:  2 . 3 . 4 . 6 ⋮ 3

                2 . 3 . 4 . 6 = 2 . 4 . 18 ⋮ 9

                2 + 7 = 9 ( 9 ⋮ 3 nên 27 ⋮ 3; 9 ⋮ 9 nên 27 ⋮ 9 )

  • Vì 2 . 3 . 4 . 6 ⋮ 3 và 27 ⋮ 3 nên 2 . 3 . 4 . 6 + 27 ⋮ 3.

  • Vì 2 . 3 . 4 . 6 ⋮ 9 và 27 ⋮ 9 nên 2 . 3 . 4 . 6 + 27 ⋮ 9.

shoppe