Đăng ký

Bài 1 trang 27 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1I Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 1 trang 27 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1I Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Cho các số 117, 3 447, 5 085, 534, 9348, 123

a, Tập hợp các số chia hết cho 9 gồm: 

A = {117, 3447, 5085}.

b, Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 gồm:

     5 + 3  + 4 = 12 ⋮ 3 nhưng 12  ⋮̸ 9 nên 534 ⋮ 3 và 534  ⋮̸ 9.

     1 + 2  + 3 = 6 ⋮ 3 nhưng 6  ⋮̸ 9 nên 123 ⋮ 3 và 534  ⋮̸ 9.

=> B = {534, 123}.

shoppe