Đăng ký

Bài 1 trang 13 SGK Sinh học 8

Đề bài

Hãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.
Bảng 3-2. Các bào quan và chức năng của chúng

Chức năng

 

Bào quan

1. Nơi tổng hợp protein

2. Vận chuyển các chất trong tế bào

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

4. Cấu trúc quy định sự hình thành protein

5. Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào

 

a) Lưới nội chất

b) Ty thể

c) Riboxom

d) Bộ máy Gôngi

Chức năng

 

Bào quan

1. Nơi tổng hợp protein

2. Vận chuyển các chất trong tế bào

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

4. Cấu trúc quy định sự hình thành protein

5. Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào

 

a) Lưới nội chất

b) Ty thể

c) Riboxom

d) Bộ máy Gôngi

 

Hướng dẫn giải

Đáp án : 1. c ; 2. a ; 3: b ; 5. d.