Đăng ký

Viết bài báo cáo về tình hình hoạt động trong lớp

Viết bài báo cáo về tình hình hoạt động trong lớp

Đề bài: Dựa theo bài tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chủ bộ đội”, hãy viết bảo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

1. Hướng dẫn bài làm

- Nhớ lại bố cục chung của một báo cáo, cách viết một báo cáo.

- Viết báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, số liệu chính xác.

2. Bài tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 - 12 - năm 2008

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG THI ĐUA “NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI”

CỦA TỔ 1 LỚP 3 / 2, TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG TRẮC, QUẬN 11

Kính gửi : Cô giáo chủ nhiệm lớp 3 / 2

Chúng em xin báo cáo hoạt dộng của tổ 1 trong tháng 11 vừa qua như sau:  

  • Về học tập

- 100% các bạn đi học dầy đủ, không bạn nào đi trễ.

- 100% các bạn học bài và làm bài trước khi đến lớp.

- Trong lớp các bạn đều hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Không có bạn nào bị điểm yếu kém.

  • Về lao dộng

- 100% các bạn tham gia đầy đủ, tích cực buổi lao động giữ gìn vệ sinh trường lớp.

- 100 % các bạn tham gia lao động nhằm mục đích đền ơn đáp nghĩa do Liên Chi đội phát dộng.

Tổ trưởng

shoppe