Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn (Tuần 20): Báo cáo kết quả lao động - Soạn tiếng việt lớp 3

   

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP LAO ĐỘNG
TRONG THÁNG... CỦA Tổ... LỚP...

    Thưa các bạn!

   Tôi xin báo cáo kết quả học tập và lao động của tổ ta trong tháng qua như sau:

   1. Học tập

   - Trong tháng qua, các bạn trong tổ đi học chuyên cần, đúng giờ,thực hiện nghiêm túc những qui định về nề nếp học tập do trường lớp đề ra.

  • Học bài và làm bài đầy đủ. Có ý thức xây dựng bài. Người phát biểu nhiều nhất là bạn Trang Nhung 36 ý kiến, ít nhất là bạn Vũ Đoàn 15 ý kiến.
  • Kết quả trong tháng có: 15 điểm 10; 20 điểm 9; 15 điểm 8 và 10 điểm 7. Không có điểm trung bình, yếu kém.

   2. Lao động

    Trong tháng qua chỉ có một buổi lao động làm sạch đẹp môi trường. Các cá nhân đều    tham gia đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm.

   3. Đề nghị khen thưởng

   a) Tập thể: Nhóm 2.

   b) Cá nhân: Lê Thị Trang Nhung.

   Trên đây là tình hình học tập, lao động của tổ trong tháng. Tôi trình bày đến đây là hết.