Đăng ký

Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em.

Đề bài

Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở quê hương em. 

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức thực tế, sách báo ở địa phương hoặc tài liệu internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

HS tự tìm hiểu.