Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Nhà Rông ở Tây Nguyên- Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Vì sao nhà Rông phải chắc và cao?

   Nhà Rông phải chắc và cao là vì: Đây là nơi tập trung hội họp sinh hoạt nhảy múa của dân làng. Chắc là để sử dụng lâu dài chống lại gió bão do thiên tai gây ra. Cao là để voi đi qua không đụng sàn và khi nhảy múa ngọn giáo không vướng mái.

   2. Gian đầu của nhà Rông được trang trí như thế nào?.

   Gian đầu của nhà Rông được trang trí rất đẹp, rất trang nghiêm vì là nơi thờ thần làng. Gồm một giỏ mây đựng hòn đá thần treo trên vách. Xung quanh hòn đá thần treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ, chiêng trống dùng khi dân làng cứng tế.

  3. Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà Rông?

   Bởi vì: Gian giữa là nơi có bếp lửa, nơi các già làng thường tụ họp để bàn việc lớn và dây cũng là nơi tiếp khách của làng.

   NỘI DUNG CHÍNH: Giới thiệu cấu trúc đặc điểm của nhà Rông và những tâp tục sinh hoạt của công đồng người dân tộc Tây Nguyên.