Đăng ký

Soạn bài Từ đơn và từ phức - Soạn tiếng việt lớp 4

 

I. NHẬN XÉT

1. Hai loại từ:

-  Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là.

-  Từ gồm nhiều tiêng (từ phức): giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.

2. Theo em:

-  Tiếng dùng để cấu tạo từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng cố thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.

-  Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa.

LUYỆN TẬP

1.  Rất / công bằng, / rất / thông minh /

     Vừa / độ lượng / lại / đa tình, / đa mang /

     Từ đơn: rất, vừa, lại.

     Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.

2.           .- 3 từ đơn: đi, đứng, ngồi.

               - 3 từ phức: anh hùng, dũng cảm, thông minh.

3.   - Sáng nay tôi đi học sớm.

      - Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.