Đăng ký

Soạn bài Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu - Soạn tiếng việt lớp 4

I. Nhận xét

1. Tìm trạng ngữ trong các câu dưới đây:

Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào:

- Tâu Bệ hạ! Thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường.

                                                                  Theo Trần Đức Tiến

Trả lời:

Các trạng ngữ trong các câu đã cho là:

-  Đúng lúc đó

2. Trạng ngữ vừa tìm được bổ sung ý nghĩa gì cho câu.

Trả lời:

Trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu.

3. Đặt câu hỏi cho loại trạng ngữ nói trên.

Trả lời:

Câu hỏi: Viên thị vệ hớt hải chạy vào khi nào?

II. Luyện tập

Câu 1: Tìm trạng ngừ chỉ thời gian trong các câu đã cho ở các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 135)

Đó là những trạng ngữ:

a) - Buổi sáng hôm nay, mùa đông...

    - Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn...

    - Thế mà qua một đêm mưa rào,

b)  - Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích...

     - Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ nải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi...

Câu 2: Thêm trạng ngữ trong ngoặc đơn vào những chỗ thích hợp để đoạn văn được mạch lạc.

a)  “Cây gạo .........Mùa đông, cây chỉ còn ......... Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió......... ”.

b) Ở Trường Sơn,... Giữa lúc gió đang gào thét ấy, cánh chim đại bàng vẫn bay lượn... Có lúc, chim lại....”