Đăng ký

Soạn bài Thêm trạng ngữ chi nguyên nhân cho câu - Soạn tiếng việt lớp 4

I. Nhận xét

Câu 1. Trng ng được in nghiêng trong câu sau tr li câu hi gì?                 

Trạng ngữ: “Vì vắng tiếng cười” trả lời cho câu hỏi vì sao?   

Câu 2. Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Loại trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nguyên nhân cho câu.  

II. Luyện tập

Câu 1 : Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong những câu dã cho (SGK TV4 tập 2 trang 141).

* Gợi ý: Em xác định những trạng ngữ sau:

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không khen được.

Câu 2 : Điền các từ “nhờ, vì” hoặc “tại vì” vào chỗ trống (SGK TV4 tập 2 trang 141).

* Gợi ý: Em chọn và điền vào chỗ trống như sau:

a) - Nhờ học giỏi, Nam được cô giáo khen.

    - Vì học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b)  - Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sa ch sê

c) - Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Câu 3: Đặt một câu có trạng ngừ chỉ nguyên nhân.

- Nhờ phát biếu thường xuyên trước lớp mà Hòa ăn nói mạch lạc trôi chảy.