Đăng ký

Soạn bài Một người chính trực - Soạn tiếng việt lớp 4

GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

Câu 1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành đã thể hiện như thế nào ?

Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành đã thể hiện ở chỗ ông không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua đã mất. Tô Hiến Thành cương quyết làm theo di chiếu, lập thái tử Long Cán lên làm vua.

Câu 2 : Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện  chỗ cử người tài ba chứ không cử người ngày đêm hầu hạ minh.

Câu 3 : Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành

Nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành vì những con người này lúc nào cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng tư. Chính vì thế, họ làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc,

Nội dung: Ca ngợi sự thanh liêm, chính trực, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành - một vị quan chính trực thời xưa.