Đăng ký

Soạn bài Mở rộng vốn từ : Tài năng - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1: Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng “tài”:

 - Tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa.

a) “Tài” có nghĩa là “giỏi hơn người bình thường”

b) “Tài”, có nghĩa là tiền của.

* Gợi ý: Em phân loại như sau:

a) Tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa.

b) Tài nguyên, tài trợ, tài sản.

Câu 2: Đặt câu với một trong các từ nói trên.

a) Trường em rất coi trọng việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

b) Ông ngoại em đang công tác ở Sở Tài nguyên Môi trường.

Câu 3:  Tìm trong các tục ngữ dưới dây những câu ca ngợi tài trí của con người.

a) Người ta là hoa đất.

b) Chuông có đánh mới kêu.

    Đèn có khêu mới tô.

c) Nước lã mà vã nên hồ.

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

* Gợi ý: Trong ba câu đã cho, có hai câu a và c là những câu tục ngữ ca ngợi tài trí con người.

Câu 4: Em thích những tục ngữ nào ở bài tập (3)

* Gợi ý: Mỗi câu tục ngữ đều có những giá trị riêng của nó. Cả ba câu trên đều rất hay, nhưng em thích nhất câu:

                                  Nước lã mà vã nên hồ

                        Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

  Vì câu tục ngữ đã ca ngợi những con người từ tay không mà làm nên sự, nghiệp lớn bằng trí tuệ và nghị lực của chính mình.