Đăng ký

Soạn bài Mở rộng vốn từ : Lạc quan - Yêu đời - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?

 

Tình hình đội tuyển rất lạc quan

Có triển vọng tốt đẹp

Chú ấy sống rất lạc quan

Luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp

Lạc quan là liều thuốc bổ

Yêu đời, luôn vui, tin trong cuộc sống

 

2. Xếp các từ có tiếng “lạc” cho trong ngoặc đơn thành 2 nhóm (SGK TV4 tập 2 trang 146).

* Gợi ý: Em xếp thành 2 nhóm như sau:

a) Những từ trong đó “lạc” có nghĩa là “vui, mừng” gồm:

- lạc quan; lạc thú

b) Những từ trong đó “lạc” có nghĩa “rớt lại, sai” gồm:

- lạc hậu, lạc điệu, lạc đề.

3. Xếp các từ có tiếng “quan” cho trong ngoặc đơn thành ba nhóm. (SGK TV4 tập 2 trang 146)

a) Những từ trong đó “quan” có nghĩa là “quan lại" gồm:

- quan quân

b) Những từ trong đó “quan” có nghĩa là "nhìn, xem" gồm:

- lạc quan

c) Những từ trong đó “quan” có nghĩa là “liên hệ gắn bó” gồm:

- quan hệ, quan tâm

4. Các câu tục ngừ sau khuyên ta điều gì?

a) Sông có khúc, người có lúc, ý nói: Cuộc sống con người có khi này khi khác. Đừng thấy khố mà chán nản bi quan, phải tin tưởng lạc quan ở ngày mai. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

b) Kiến tha lâu cùng đầy tổ, ý nói: Trong cuộc sống phải biết chịu khó, chịu khổ, siêng năng, biết tích lũy dần dần rồi đây cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.