Đăng ký

Soạn bài Luyện tập về cấu tạo của tiếng - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong hai câu

                    "Khôn ngoan đối đáp người ngoài

                  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. "

 Tiếng  Âm đầu  Vần   Thanh
 khôn   kh ôn ngang
ngoan ng oan ngang
đối đ ôi sắc
đáp đ ap sắc
người ng ươi huyền
ngoài ng oai huyền
g a huyền
cùng c ung huyền
một m ôt nặng
mẹ m e nặng
chớ  ch ơ sắc
hoài h oai huyền
đá đ a sắc
nhau nh au ngang

2. Hal tiếng bắt vần với nhau trong hai câu trên là:

   ngoài - hoài (Vần giống nhau: oai)

3.

+ Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt thoắt

                                                        xinh — nghênh

+ Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: choắt thoắt (vần oăt)

+ Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn: xinh nghênh

                                                                      (vần inh ênh)

4. Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau giống hoàn toàn hay không hoàn toàn.

5. Giải câu đố

Dòng 1:       Chữ bút bớt đầu thành chữ út.

Dòng 2:      Bỏ hết đầu đuôi thì chữ bút thành ú.

Dòng 3, 4: Để nguyên thì chữ đó là chữ bút.