Đăng ký

Soạn bài Danh từ - Soạn tiếng việt lớp 4

I. NHẬN XÉT

1. Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, đời, cha ông, con sông, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.

2. Xếp các từ vào nhóm thích hợp:

-  Từ chỉ người: cha ông, ông cha.

-  Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời, mặt.

-  Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa.

-  Từ chỉ khái niệm: truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời.

-  Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng.

 

LUYỆN TẬP

1. Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là:

điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.

2. Đặt câu với mỗi danh từ trên:

-  Điểm nổi bật nhất của bạn Định là ngay thẳng, thật thà.

-  Mỗi học sinh cần phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức.

- Thầy giáo chủ nhiệm lớp em có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ.

-  Bác Hồ đã hi sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng - sự nghiệp đâu tranh giải phóng dân tộc.

Tags