Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Kim tự tháp Ai Cập - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1 : Nghe - viết bài “Kim tự tháp Ai Cập”

*    Gợi ý: Luyện viết vài lần: Em viết bạn đọc và ngược lại rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 6)

*    Gợi ý: Em chọn các chữ viết đúng sau:

“Con người .......sinh vật.......Họ biết .......Họ còn biết........ 

Sáng tác...... tuyệt mĩ ........xứng đáng    

Câu 3: Xếp các từ ngữ sau đây thành hai nhóm (Từ ngữ viết đúng chính tả, từ ngữ viết sai chính tả):

* Gợi ý:

a) Nhóm từ ngữ viết đúng:

—    Sáng sủa, sản sinh, sinh động, thời tiết, công việc, chiết cành,

b) Nhóm từ ngữ viết sai chính tả:

—    Sắp sếp, thân thiếc, tinh sảo, bổ xung, nhiệc tình, mải miếc.