Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Khuất phục tên cướp biển - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1: Nghe - viết bài “Khuất phục tên cướp biển” (từ “Cơn tức giận... như con thú dữ nhốt chuồng”).

* Gợi ý: Bạn đọc, em viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, chữa những chữ viết sai, viết lại cho đúng.

Câu 2:

a. Tìm những tiếng bắt đầu bằng “r, d, gi” thích hợp với mỗi

b. Điền vào chỗ trống “ên hay ênh” vào các câu thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 68).

Em điền như sau:

a."....  không gian ...... bao giờ ...... dãi dầu...... đứng gió ......rõ ràng ....... khu rừng......”.

b. - "... Mênh mông.... lênh đênh..... triều lên... mới lên chín mười”. - “... lênh khênh..... ngã kềnh”.