Đăng ký

Phần Vận dụng Bài 3 Chân trời sáng tạo I toán 6 mới

Đề bài

Đề bài: An năm nay 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi.

a, Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi An bằng tuổi mẹ năm nay.

b, Năm nay số tuổi mẹ An gấp mấy lần tuổi An.

Hướng dẫn giải

Phần Vận dụng Bài 3 Chân trời sáng tạo toán 6 mới

Lời giải phần vận dụng trang 15 sgk Chân trời sáng tạo

a, Ta có: 36 – 12 = 24 

Vậy 24 năm nữa thì số tuổi An bằng tuổi mẹ An năm nay.

b, Ta có: 36 : 12 = 3

Vậy năm nay số tuổi của mẹ An bằng 3 lần số tuổi của An.

shoppe