Đăng ký

Phần thực hành Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Chân trời sáng tạo I Toán 6 mới

Phần thực hành Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Thực hành 1 trang 25 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

a, Viết hai số lớn hơn 1 000 và chia hết cho 2. Ví dụ 1002, 1010

b, Viết hai số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2. Lấy hai số bất kỳ và có số hàng đơn vị là số lẻ. Ví dụ: 103, 111

Thực hành 2 trang 25 toán 6 chân trời sáng tạo mới tập 1

Tìm số thích hợp thay cho dấu * để 17* thỏa mãn:

a, Chia hết cho 2. Số thích hợp là: 0, 2, 4, 6, 8 

b, Chia hết cho 5. Số thích hợp là: 0, 5 

c, Chia hết cho cả 2 và 5. Số thích hợp là: 0 

shoppe