Đăng ký

Ôn tập cuối học kì 2- tiết 3

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. Dựa vào các số liệu dưới đây( SGK) , em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

BÁNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TlH HỌC TỪ NĂM HỌC 2000 - 2001 đến 2004 - 2005

Năm học

Số

trường

Số học sinh

Số giáo viên

Tỉ lệ học          sinh dân tộc ít      người             

2000-2001

13859

9.741.100

355.900

15,2%

2001-2002

13903

9.315.308

359.900

15,8%

2002-2003

14163

8.815.700

363.100

16,7%

2003-2004

14346

8.346.000

366.200

17,7%

20Ò4-2005

14518

7.744.800

      362.400

19,1%          

 

Câu 3. Qua bảng thống kê trên, em rút ra những nhận xét gì ? Chọn ý trả lời đúng:

a)   Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

b)   Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

c)   Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

- Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

d)   Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

 - Tăng              - Giảm              - Lúc tăng lúc giảm

a) Số trường tiểu học hằng năm tăng hay giảm?

    Chọn ý: tăng

b) Số học sinh tiểu học hằng năm tăng hay giảm?

     Chọn ý: giảm

c) Số giáo viên tiểu học hằng năm tăng hay giảm?

    Chọn ý: lúc tăng lúc giảm

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số tăng hay giảm?

    Chọn ý: tăng