Đăng ký

Những nét mới về văn hoá nước ta trong các thế kỉ I - VI là gì?

Đề bài

Những nét mới về văn hóa nước ta trong các thế kỉ I - VI là gì?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 55 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Trong các thế kỉ I - VI, văn hóa nước ta có những nét mới:

- Các trường dạy chữ Hán được mở tại các quận.

- Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta.