Đăng ký

Nghị luân về một sự việc hiện tượng đời sống

211 từ Văn mẫu

   Thảo luận: Hãy nêu các sự kiện , hiện tượng tốt, đáng biểu dương của các bạn, trong nhà trường , ngoài xã hội. Trao đổi xem sự việc, hiện tượng nào đáng để viết một bài nghị luận xã hội và sự việc, hiện tượng nào thì không cần viết.

Một số sự viếc tốt đáng biểu dương của các bạn:

   - Ham học hỏi, vượt khó tiến lên trong học tập.

   - Hiếu thuận trong gia đình.

  - Đoàn kết thân ái với bạn bè trong lớp học.

  - Đúng hẹn, giữ lời hứa với mọi người.

  - Đi học đúng giờ, không ỷ lại, quay cóp ...

 

shoppe