Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 20)- Soạn tiếng việt lớp 3

1. Xếp các từ cho trước: “Đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ,kiến thiết, giang sơn” vào từng nhóm thích hợp như sau:

   a) Tổ quốc, đất nước, nước nhà, non sông, giang sơn.

   b) Bảo vệ, giữ gìn, gìn giữ.

   c) Xày dựng, dựng xây, kiến thiết.

   2. Em có thể chọn vị anh hùng Hồ Chí Minh.

   Lãnh tụ Hồ Chí Minh quê ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước. Sau 30 nàm bôn ba hải ngoại, Người trở về Tổ quốc năm 1941 cùng với Ban chấp hành Trung ương Đảng lành đạo nhân dân ta đứng lên đánh Pháp, đuổi Nhật. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tức là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Tiếp đổ, Người lãnh đạo nhân dân ta thực hiện hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ thắng lợi. Người là vị anh hùng dân tộc và là một danh nhân văn hóa thế giới.

    * Hoặc em chọn Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn).

   Trần Hưng Đạo là vị tướng tài ba dũng lược đời nhà Trần. Ông đã lãnh đạo nhân dân ta hai lần đánh thắng quân xâm lược nhà Nguyên vào năm 1258 và năm 1288, bảo vệ vững chắc non sông đất Việt. Ông xứng đáng là một vị anh hùng dân tộc và được thế giới bình chọn vào danh sách những vị tướng tài ba của nhân loại.

   3. Em đặt dấu phẩy vào đoạn văn “Lê Lai cứu chúa” như sau:

LÊ LAI CỨU CHÚA

   “Bấy giờ [, ] ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu [, ]  nghĩa quân còn yếu [, ] thường bị giặc vây. Có lần [, ] giặc vây rất ngặt [, ] quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi”.