Đăng ký

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chúng trong những ví dụ sau :

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường.

                                                                     Theo CẬU BÉ THÔNG MINH

b) Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng

     Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương

     Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm

     Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

                                                                     TRƯƠNG QUỐC KHÁNH

 a)  Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày mây bước // thì tôi sẽ

                               Vế ĐK                                                            Vế KQ

   nói cho ông biết trâu của tôi một ngàv cày được mấy đường.

           (cặp QHT nếu thì)

b)  Nếu là chim // tôi sẽ là loài bồ câu trắng. (QHT nếu)

        Vế GT                      Vế KQ

    Nếu là hoa // tôi sẽ là một đoá hướng dương. (QHT nếu)

        Vế GT                   Vế KQ

    Nếu là mây // tôi sẽ là một vầng mây ấm. (QHT nếu)

        Vế GT                   Vế KQ 

Câu 2. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện - kết quả hoặc giả thiết - kết quả :

a)  ... chủ nhật này trời đẹp ... chúng ta sẽ đi cắm trại.

b)   ... bạn Nam phát biểu ý kiến ... cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c)   ... ta chiếm được điểm cao này ... trận đánh sẽ rất thuận lợi.

  a) Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trai.

  b) Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

  c) Nếu (giá) ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Câu 3. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điểu kiện - kết quả hoặc giả thiết - kết quả :

a)  Hễ em được điểm tốt ...

b)  Nếu chúng ta chủ quan ...

c) ... thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

   a)  Hễ em được điểm tốt thì cả nhà mừng vui.

   b) Nếu chúng ta chủ quan thì việc này khó thành công.

   c)  Giá mà (giá như) Hồng chịu khó học hành thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.