Đăng ký

luyện tập viết hợp đồng- soạn văn 9

798 từ Văn mẫu

1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

Cách diễn đạt được chọn

a) Cách 1                b) Cách 2              c) Cách 2           d) Cách 2

Đó là các cách diễn đạt bảo đảm chính xác nghĩa.

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây:

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                              ----------------------------

                                          HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

                                                                                              Hôm nay, ngày...tháng...năm...

  Tại...        

  Chúng tôi gồm:

  Bên A: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố...phường...thành phố...

  Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:... do Công an thành phố... cấp ngày ... tháng ... năm ...

  Hai bên thỏa thuận kí kết hợp đồng mua xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

  Điều 1: ...

  Điều 2: ...

   ...

           Bên A                                                                                      Bên B

  (Kí, ghi rõ họ tên)                                                                      (Kí, ghi rõ họ tên)

3. Gia đinh em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Khi soạn thảo hợp đồng cần phải:

- Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

- Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);

- Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

4. Hãy viết một trong các trường hợp sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.