Đăng ký

Liên kết câu và đoạn văn

588 từ Văn mẫu

  Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn sau theo gợi ý nêu ở dưới.

1. Chủ đề của đoạn văn là gì? Nội dung các câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề ấy như thế nào? Nêu một trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lí.

2. Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào?)

   1. Chủ đề của đoạn vàn là chỗ mạnh và chỗ yếu của con người Việt Nam (năng lực trí tuệ tốt. nhưng thiêu hụt về kiến thức, khả năng thực hành và sáng tạo hạn chê do cách học thiếu thông minh gây ra).

   Nội dung các câu vàn đều tập trung vào chủ đề đó.

   Hai câu đầu bàn về chồ mạnh cua con người Việt Nam.

   Câu 3 là câu chuyến: bên cái mạnh, người Việt Nam cũng có cái yếu.

   Câu 4 và 5 nói rõ chỗ yếu của con người Việt Nam.

   2. Các câu trên liên kết với nhau

   - Nhưng                              là từ chỉ quan hệ nối câu 3 với câu 2.

   - Ấy là                                 là từ chỉ quan hệ nối câu 4 với câu 3.

  - Lồ hổng                            là từ ngữ được lặp lại ở câu 4 và câu 5.

   - Thông minh                     là từ ngữ được lặp lại ở câu 5 và câu 1